Przeskocz do treści

Nasze działania

1.   „Standaryzacja usług opiekuńczych i asystenckich z utworzeniem Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu gorzowskiego”

Współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna 7.5. Usługi Społeczne.

Celem głównym projektu jest rozwój usług opiekuńczych i asystenckich skierowany do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych –łącznie 330 osób z terenu woj. lubuskiego. Brak lub ograniczony dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie w środowisku domowym bez obciążenia usługami instytucjonalnymi.

W związku z tym w ramach projektu realizowane będą zadania:

  • usługi opiekuńcze w Dziennych Domach Pobytu na rzecz osób niesamodzielnych;
  • usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora dla starszych będących osobami niesamodzielnymi;
  • Centrum Usług Środowiskowych z mobilnymi usługami opiekuńczymi wspierającymi opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych.

Poprzez finansowanie działań wspiera się w/w osoby w samodzielnym funkcjonowaniu, zwiększając przy tym ich mobilność, autonomię, bezpieczeństwo poprzez, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowania wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi). Dlatego też w ramach projektu zostanie zatrudniony fizjoterapeuta, którego celem będzie poprawa kondycji fizycznej wśród osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami, która przyczyni się do wzrostu usprawnień fizycznych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku lokalnym, bez konieczności poddania się opiece instytucjonalnej. Zostanie także zatrudniony psycholog/terapeuta, który przez poradnictwo i wsparcie psychologiczne pomoże rozwiązywać problemy życia codziennego osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami. Ponadto będą odbywać się porady prawne prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, którzy pomogą w rozwiązywaniu problemów prawnych.

Realizacja projektu przyczyni się do wyrównywania szans między kobietami i mężczyznami oraz zachowania dostępności dla osób z  niepełnosprawnościami poprzez redukcję barier oraz m.in. wsparcie psychologiczne i prawne.

Ponadto we współpracy ze zrzeszonymi podmiotami udało nam się przeprowadzić wiele projektów zorientowanych na usługi społeczne.

Do najważniejszych naszych działań należy zaliczyć:

1. Utworzenie Domów Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp. i Deszcznie,
2. Otwarcie Centrum Fizjoterapii w Gorzowie Wlkp.,
3. Prowadzenie Centrów Integracji Społecznej,
4. Tworzenie i wspieranie Spółdzielni Socjalnych,
5. Współpraca przy Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej,

Członkowie związku zrealizowali liczne projekty w lubuskim dotyczące osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. „Od sprawności do aktywności"

Współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem grupy 800 osób (500k) w okresie wrzesień 2019 – grudzień 2020, mieszkańców woj. Lubuskiego w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na rehabilitację medyczną umożliwiającą powrót do pracy, lub osób narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych u których występują schorzenia układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, związanego ze sposobem wykonywania pracy, poprzez wdrożenie programu w zakresie rehabilitacyjnej, skondensowanej poprzez szybkie włączenie uczestnika do kompleksowej rehabilitacji max oczekiwania 4 tygodnie.

Cele szczegółowe:

1. Poprawa stanu funkcjonalnego (sprawności) i zmniejszenie dolegliwości bólowych związanych ze schorzeniami układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego u uczestników programu 800 os. (500K);
2. Zwiększenie liczby osób które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 400 os. (260K)
3.Zwiększenie wiedzy i motywacji uczestników w zakresie aktywnego zapobiegania patologiom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanym przyczynowo ze środowiskiem pracy 800 os. (500K);
4.Zwiększenie prozdrowotnej rekreacyjnej aktywności fizycznej u uczestników Programu 800 os. (500K); Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego ujętego w SZOP RPO 2020 dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, zgodnie z „Program polityki zdrowotnej dla woj. lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy.

3. „LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE!"

Celem głównym projektu pt. „LUBUSKIE MŁODZIEŻĄ SILNE!”. Oś Priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy  Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój jest zwiększenie szans na rynku pracy 348 osób (185k) w wieku 15-29 lat z woj. lubuskiego poprzez rozwój ich umiejętności i kompetencji społecznych w czasie realizacji projektu.

Projekt skierowany do młodzieży w wieku 15-29 lat z województwa lubuskiego , która do tej pory nie wyrażała woli aktywności społecznej. W ramach projektu zostaną utworzone dwa Lubuskie Ośrodki Wsparcia Wolontariatu.

Poprzez działania LOWW młodzież będzie nabywała kompetencje i umiejętności społeczne oraz będzie zaangażowana do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach bonów aktywizacyjnych rozwijane będą również kompetencje kluczowe potrzebne w pracy zawodowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 593 983,92 zł
Wartość całkowita projektu: 1 643 282,40 zł

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE Październik 2020 - Pobierz

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE Listopad 2020 - Pobierz

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE Grudzień 2020 - Pobierz

Informacja na temat dofinansowania projektu.

4. „Podniesienie kompetencji 200 osób odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 w woj.lubuskim."

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji poprzez szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do 200 os (160K) z
terenu woj. lubuskiego, przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych
odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa oraz
do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gminy w obrębie województwa.

Cel ten jest spójny z celem szczegółowym ponieważ przyczynia się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisuje się w realizację celu nr 4 Osi II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, jakim jest: Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i
prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u 200 os. (160K) z terytorium województwa lubuskiego.

Wartość całkowita projektu: 256 975,00 zł
Dofinansowanie: 248 875,00 zł
Wkład EU: 216 578,53 zł

www.lepszejutrodzieciom.pl

Kompendium wiedzy na temat form opieki nad dziećmi do lat 3 - do pobrania.

5. AKTYWNIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

Projekt pt.: "Aktywnie przez całe życie" realizowany od 01.10.2020r. do 31.03.2022 jest formą na przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społeczno-zawodowemu. Narastający problem usług opieki nad dziećmi/wnukami oraz osobami z niesamodzielnościami przyczynia się do utrzymującego wykluczenia społecznego w grupie mieszkańców województwa Lubuskiego osób powyżej 50 roku życia, które zostały wykluczone z rynku pracy bardzo często z uwagi na pełnieniu opieki nad swoimi wnukami lub kimś bliskim z otoczenia, a chciałyby się aktywizować.

Projekt zakłada wzorcową ścieżkę tj. aktywizację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych diagnoz, które w połączeniu ze stypendiami i nabyciem lub podwyższeniem swoich umiejętności społecznych i zawodowych przyczynią się do odnalezienia na rynku pracy w tym w spółdzielczości socjalnej.

Projekt zakłada ponadto komplementarne działania dla uczestnika projektu i otoczenia, wykorzystując przy tym narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej dla łącznie 200 uczestników (w tym 150 kobiet) mieszkańców województwa Lubuskiego, którzy poprzez udział w projekcie podwyższą swoje kompetencje i/lub kwalifikacje.

Plakat projektu - do pobrania.

6. REHABILITACJA+"

Związek Organizacji Pomocowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 realizuje Model pt. „Rehabilitacja+”, dofinansowany z Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób:

  •   Powyżej  60 roku życia, a także ich rodzin zamieszkałych na terenie powiatu gorzowskiego w gminie Deszczno.
  •   Osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin, w tym opiekunów będących mieszkańcami gminy Deszczno.

Model zapewnia:

  • Konsultację fizjoterapeuty celem dopasowania ćwiczeń i usług rehabilitacyjnych do istniejącego schorzenia oraz zabiegi rehabilitacyjne według. Indywidualnego planu rehabilitacji np. kinezyterapia, magnetoterapia, laseroterapia, światłolecznictwo.
  • Zajęcia aktywności fizycznej, dostosowane do indywidualnych potrzeb i sprawności uczestnika.

Plakat modelu - do pobrania.

6. MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRA EDUKACYJNE - wsparcie integracji międzypokoleniowej"

Projekt realizowany od 1.10.2022r. do 31.12.2022r. w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lipkach Wielkich, skierowany bezpośrednio do 70 uczniów oraz ok. 50 osób ze środowiska lokalnego z Lipek Wielkich w ramach działań „Aktywizacja pozalekcyjna uczniów SOSW z Lipek Wielkich” realizowanego w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki komunikatem z dnia 26 sierpnia 2022 roku. Związek Organizacji Pomocowych w ramach zawartej umowy otrzymał dotację celową w wysokości 300 000,00 zł.

https://www.gov.pl/img/units/mein/05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo.png