Przeskocz do treści

O nas

Jesteśmy organizacją integrującą stowarzyszone instytucje w celu świadczenia usług społecznych w interesie ogólnym lokalnej społeczności.

CELE:

1) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenie placówki typu rodzinnego, rodzinne domy dziecka, placówki interwencyjne (np. pogotowie opiekuńcze); placówki specjalistyczno-terapeutyczne;

3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji , udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie m.in. Ośrodków Społeczeństwa Obywatelskiego; Ośrodków Przeciwdziałania Przemocy;

4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez prowadzenie Klubów i Centrów Integracji Społecznej;

5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym działalność na rzecz integracji cudzoziemców poprzez np. prowadzenie Ośrodków dla Cudzoziemców;

7) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);

8) promocji zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym prowadzenie Punktów Pośrednictwa Pracy oraz działalność na rzecz przekwalifikowania pracowników i osób pozostających bez pracy;

9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym przeciwdziałanie przemocy w gospodarstwie domowym;

10) działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy, osób zależnych, w szczególności: dzieci, osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym lub przewlekle chorych poprzez: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania, prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Opieki Medycznej, Dziennego Domu Seniora, Domu Dziennego Pobytu, Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego , Środowiskowego Domu Pomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywizacji Zawodowej, Ośrodka Wczasowego, prowadzenie Punku Przedszkolnego, Żłobka, Schronisk oraz Noclegowni;

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości przez prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych, zawieranie partnerstw międzysektorowych; tworzenie, uczestnictwo i prowadzenie klastrów;

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej na terenie kraju i po za jego granicami;

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym prowadzenie Kół i Klubów dla społeczności lokalnej, promowanie zasad partnerstwa lokalnego;

14) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym prowadzenie Ośrodków szkoleniowych;

15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, prowadzenie ośrodków wypoczynkowych, kolonijno – wypoczynkowych;

16) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym prowadzenie wystaw i imprez kulturalnych;

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowych, festynów, działania na rzecz rozwoju fizycznego, kierowanych do różnych grup wiekowych;

18) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, w tym organizowanie imprez i wycieczek o charakterystyce turystyczno-krajoznawczej, podejmowanie działań na rzecz propagowania turystyki i krajoznawstwa;

20) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej i innymi podmiotami w planowaniu i realizacji zadań obronnych, w szczególności przygotowanie ludności i warunków jej ochrony na wypadek wojny, a także ochrony mienia, szczególnie cennego dla dziedzictwa narodowego;

21) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz podmiotów działających na rzecz obronności poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, zlotów, obozów, kursów, itp.;

22) działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;

23) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 24)działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

25) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

26) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;

27) działalność na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą, w tym tworzenia oddziałów podtrzymujących Polską kulturę i tradycję narodową oraz promocja;

28) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29) działalność na rzecz weteranów i osób poszkodowanych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. , Nr 205, poz. 1203);

30) działalność na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w tym prowadzenia Ośrodków Wsparcia Rodziny, Ośrodków Interwencji Kryzysowej;

32) działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym prowadzenia Ośrodków Terapeutycznych;

33) działalność na rzecz rewitalizacji społecznej;

34) działalność wspierająca na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817), w zakresie określonym w pkt 1–32.;

35) prowadzenie zbiórek rzeczowych i finansowych.